Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť KOVOTYP, s.r.o., Ľanová 8, 821 01 Bratislava, IČ 35808705, DIČ 20202802495 (ďalej len Predávajúci) podmieňuje registráciu a nákup na e-shope www.bisley.sk poskytnutím niektorých osobných údajov Užívateľov (Kupujúcich). U Kupujúcich budú osobné údaje spracované Predávajúcim za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy a práv z nej pre Kupujúceho vyplývajúcich. Vyplnením povinných údajov v registračnom formulári sa stávate registrovaným užívateľom nášho internetového obchodu a dávate tak súhlas na ich spracovanie a použitie pre zaslanie objednaného tovaru a komunikáciu so zákazníkom.

Ide najmä o tieto údaje:

  1. meno a priezvisko
  2. adresa bydliska
  3. IČO, DIČ, IČDPH
  4. e-mailová adresa
  5. telefónne číslo
  6. dátová schránka
  7. biometrický podpis

Predávajúci bude so všetkými osobnými údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov v platnom znení a je správcom osobných údajov. Osobné údaje budú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje nebudú zdieľané s ďalšími správcami, ak si predávajúci k takému zdieľaniu nezíska súhlas Užívateľa (Kupujúceho). Poskytnuté osobné údaje môže Predávajúci využiť nad rámec spracovania nutného pre uzatvorenie a plnenie zmluvy len za podmienok udelenia dobrovoľného súhlasu zo strany Kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že ním uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v súvislosti s nákupom výrobku alebo služby, môže byť využitá na zaslanie obchodného oznámenia zo strany Predávajúceho podľa zákona č. 480/2004 Zb., v platnom znení, s ponukou podobného výrobku alebo služby. V prípade, že si Kupujúci - adresát neželá ďalšie zasielanie týchto obchodných oznámení, môže prejaviť tento nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení odkliknutím na príslušnom mieste v obchodnom oznámení alebo zaslaním e-mailu obsahujúceho nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení na adresu kovotyp@kovotyp.sk.

Spracovaním osobných údajov môže Predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Predávajúci týmto informuje subjekt údajov, tj. Užívateľa a Kupujúceho (ďalej tiež ako "dotknutých osôb") o právach vyplývajúcich zo zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov, tj. najmä o tom, že poskytnutie osobných údajov Predávajúcemu je nad rámec spracovania nutného pre uzatvorenie a plnenie zmluvy dobrovoľné, že dotknutá osoba má právo k ich prístupu, má právo požiadať písomne ​​správcu o ukončenie spracovania a vymazanie osobných údajov, u ktorých bol subjektom údajov udelený súhlas a ďalej má právo v prípade porušenia svojich práv obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov a požadovať zodpovedajúcu nápravu, ktorou je napr. zdržanie sa takého konania Predávajúcim, odstránenie vzniknutého stavu, poskytnutie ospravedlnenia, vykonanie opravy či doplnenie, zablokovanie, zaplatenie peňažnej náhrady, ako aj využitie ďalších práv vyplývajúcich z § 11 a 21 zákona o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ si subjekt údajov praje opraviť osobné údaje, ktoré o ňom Predávajúci spracováva, môže ho o to požiadať na emailovej adrese kovotyp@kovotyp.sk alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese Predávajúceho.

Kupujúci súhlasí s tým, že pri prevzatí tovaru plateného prostredníctvom platobnej karty alebo plateného platbou vopred bankovým prevodom je predávajúci alebo prepravca poverený dodaním tovaru Kupujúcemu oprávnený overiť totožnosť osoby preberajúcej tovar osobným dokladom, tj. Občianskym preukazom alebo cestovným pasom, a zaznamenať si číslo osobného dokladu, prípadne iný údaj identifikujúci osobu, ktorá tovar prevzala, v záujme predchádzania podvodom pri zneužití odcudzených platobných kariet a ochrany práv pravého vlastníka platobnej karty. K zaznamenanie osobného údaje spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete a k jeho uchovanie po dobu šiestich mesiacov od dátumu prevzatia tovaru dáva Kupujúci výslovne Predávajúcemu ako správcovi, svoj súhlas. Zároveň Kupujúci berie na vedomie, že má práva podľa zák. č. 18/2018 Z.z., tj. najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese správcu odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu, a ďalšie práva. V prípade pochybností o dodržiavaní práv má Kupujúci právo obrátiť na správcu alebo aj priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Firma KOVOTYP s.r.o. môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46 / ES o účele "cookies" či podobných nástrojov. Aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú, spoločnosť KOVOTYP na tento účel stanovuje samostatné podmienky pre použitie cookies tu. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli ukládané do ich koncových zariadení napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

Firma KOVOTYP s.r.o. si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácia škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku Kupujúceho vytváranú z blokovanej IP adresy v prípade že je táto IP adresa na tzv. blacklistu. V prípade problémov s objednávkou môže firmu Kupujúci kontaktovať prostredníctvom e-mailu kovotyp@kovotyp.sk nebo na telefonu +421 2 44634181.